Adrenalyn XL Champions League 2011/12

Die Serie umfasst folgende Karten:

The series includes the following cards:

 

225 Basiskarten                                                           25 Rising Star

  25 Star Player                                                             20 Goal Stopper

  30 Fans' Favourite                                                     25 Master

    5 Top Master                                                               5 Scandinavian Stars

  42 Limited Edition

Bilder zur Serie

Scandinavian Star

Limited Editions

Fehlende Karten

Alle Limited Editions die nicht als Bild zu sehen sind.